Christine Bedinger

Vad kommer din föreläsning handla om?
Föreläsningen handlar om individer inom gruppen Borderline Intellectual Functioning (BIF). BIF avser personer med IK 84-71 och benämns ofta som ”svag teoretisk begåvning”. BIF är idag ingen formell diagnos men många i gruppen upplever återkommande utmaningar igenom livet, från tidiga barnår, skolår och i vuxen ålder. Individer inom denna intellektuella gråzon är överrepresenterad inom psykiatrin där de ofta beskrivs ha komplex och svårbehandlad problematik. BIF är vanligt förekommande vid NPF-tillstånd och personlighetssyndrom, feldiagnosticeras ibland som ADHD och missas tyvärr alldeles för ofta av professionella, vilket kan leda till bristande förståelse och bemötande samt icke optimalt utfall vad gäller behandlande insatser. Det här är en viktig grupp som ofta hamnar i gråzonen, de förbises och missförstås och den här föreläsningen försöker hjälpa till att belysa detta, samt vad vi psykologer kan göra åt det!

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?
Du kommer att bli uppdaterad på aktuell forskning om hur gruppen fungerar igenom livet – från barn till vuxen, i skolan och i psykiatrin. Du kommer också att lära dig bli bättre på att känna igen hur utmaningarna kan ta sig i uttryck och vad du behöver ta reda på för att minska risken för feltolkningar, tex vid utredning. Slutligen får du också tips på enkla och konkreta anpassningar som är direkt riktade till dessa individers behov.

Vilka psykologer, inom vilka verksamheter, kan ha nytta av din föreläsning
Den här föreläsningen passar alla psykologer, i alla möjliga typer av verksamheter som möter barn, ungdomar och vuxna i livets olika skeenden.

Alexandra Rosendahl Santillo