Sabina Gusic

Vad kommer din föreläsning handla om?

Min föreläsning kommer att fokusera på traumarelaterade tillstånd i närvaro och frånvaro av neuropsykiatriska svårigheter. Vi kommer gå igenom vilken betydelse traumatiska upplevelser har för olika psykiatriska psykiatriska diagnoser och vad detta innebär i det kliniska utredande och behandlande arbetet. Deltagarna kommer särskilt få lära sig mer om förekomsten av traumatiska händelser hos individer med NPF och vad detta har  för betydelse för utredning och behandling. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig mer om?

Som psykolog kan man förvänta sig konkreta verktyg i hur man kan anpassa en NP-utredning till att vara mer traumamedveten och hur utredning och behandling av traumarelaterade tillstånd kan kombineras med samtidig NP-problematik. Frågor som "Ska man behandla PTSD före man utreder NP?" och "Hur diffrentialdiagnostiserar man mellan PTSD och ex ADHD?" kommer att besvaras.

Vilka psykologer från vilka verksamheter kan ha nytta av din föreläsning?

Alla psykologer som jobbar med barn eller vuxna inom skola, barn- och mödrahälsovård, primärvård, psykiatri, habilitering eller med barn i samhällsskydd. Traumatiska upplevelser förekommer i olika grad bland barn och unga som dessa psykologer möter i sitt arbete. Föreläsningen kommer förhoppningsvis bidra till att ge kunskap om när det är viktigt att ta trauma i beaktande i mötet med patienten/klienten.


Youstina Demetry