• Aktuellt


  • Frigör din skaparkraft och börja jobba på ett nytt sätt

    Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet.

  • Frigör din skaparkraft och börja jobba på ett nytt sätt

    Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet.

  • Frigör din skaparkraft och börja jobba på ett nytt sätt

    Vår ambition har sedan starten varit att skapa fler företag drivna helt av passion och yrkesskicklighet.

Digital föreläsning med Darko Sarovic

Vi bjuder in till digital föreläsning den 21/2 2024 kl 11-12 med Darko Sarovic. Darko kommer att redovisa resultat från sin avhandling där han bland annat har skapat en modell över hur autism uppkommer. Föreläsningen är öppen för alla, men riktar sig i första hand till yrkesverksamma inom neuropsykiatri. Du anmäler dig via länk här.

Alexandra Rosendahl Santillo är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialistpsykolog inom klinisk behandling. Här berättar hon vad hennes föreläsning kommer handla om.

1. Vad kommer din föreläsning handla om?
Föreläsningen kommer att handla om känsloreglering vid kognitiva svårigheter och hur man arbetar terapeutiskt med dessa i allmänhet, och i synnerhet hur man använder en metod som anpassad DBT fr att komma till rätta med problembeteenden när det finns samtidiga kognitiva svårigheter hos patienten.

2. Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig från din föreläsning?
Man kan lära sig konkreta sätt att arbeta, föreläsningen kommer att länka ihop teori och praktik och vi kommer att lyfta hur man kan göra i terapirummet eller i arbete med nätverk och omgivning när patienterna har kognitiva och känslomässiga svårigheter.

3. Vilka psykologer i vilka verksamheter kan ha nytta av din föreläsning?
Jag tror att psykologer som arbetar inom psykiatri, habilitering och skola kommer att känna igen sig i svårigheterna och kommer att kunna ta med sig hur det är möjligt att arbeta med dessa patienter.

Johan Pahnke är medicine doktor, leg psykolog och ST-psykolog i klinisk psykologi. Här berättar han om sin föreläsning under kursen.

1. Vad kommer din föreläsning handla om?
Föreläsningen ger en översikt av NEUROACT-programmet, som är stresshantering anpassad till ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska tillstånd, i första hand autism och samexisterande ADHD. Metoden lär ut strategier för att hantera vanliga stressorer, såsom oförberedda förändringar, överkrav i socialt samspel och sensorisk överkänslighet. Programmet lägger tonvikt på deltagarnas EGEN motivation, i syfte att minska undvikanden och uppfylla personligt valda mål vilket i studier visat sig leda till ökad livskvalitet och minskad stress. 

2. Vad kan man som psykolog förvänta sig att lära sig från din föreläsning?
Efter föreläsningen kommer du ha utvecklat din förståelse för hur NEUROACT-programmet kan användas för att minska stress och öka livskvaliteten hos ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska tillstånd. Du kommer att ha fördjupat din kunskap om hur ett kontextuellt neurovetenskapligt förhållningssätt (som NEUROACT bygger på) kan tillämpas i ditt kliniska arbete med neuropsykiatriska patienter, exempelvis vad det innebär att sätta upp pragmatiska behandlingsmål. Vidare kommer du ha utvecklat dina terapeutfärdigheter och fått handfast praktisk träning genom att göra utvalda övningar i NEUROACT-materialet.

3. Vilka psykologer i vilka verksamheter kan ha nytta av din föreläsning?
Föreläsningen vänder sig till dig som vill (1) få konkreta verktyg för att hjälpa individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar öka motståndskraften mot vanliga stressorer och (2) fördjupa din förståelse för varför NEUROACT-programmet fungerar som stresshantering för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

Maria Bühler är en av två kursledare. Här berättar hon vad hon kommer föreläsa om.
Vad kommer dina föreläsningar handla om?

Jag kommer prata om adhd och IF/svag teoretisk begåvning på funktionsnivå. Tillsammans med Katarina (som kommer prata om autism) kommer jag försöka förklara fenomenen bakom diagnoskriterierna. Syftet är att ge en bredare bild av både adhd och IF, för att man som psykolog ska få en djupare förståelse och bli tryggare både i utredning och behandling av dessa tillstånd. Jag kommer också att hålla en heldag om flickor och kvinnor med autism och adhd. Jag har skrivit en bok i ämnet och jobbar mycket just specifikt med flickor och kvinnor. Under heldagen kommer vi prata dels om vad som skiljer flickor och kvinnor från pojkar och män med autism/adhd, vad man behöver leta efter för att inte missa flickorna/kvinnorna osv. Jag kommer även belysa särskilda utmaningar med att utreda flickor och kvinnor med autism/adhd. Under kursen kommer jag även att prata om npf-anpassat föräldrastöd, elever med problematisk skolfrånvaro samt tydliggörande pedagogik. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Under mina föreläsningar kommer man som psykolog få lära sig mer om både adhd och IF/svag teoretisk begåvning vilket förhoppningsvis bidrar till större trygghet i mötet med patienter med dessa tillstånd. Jag kommer också erbjuda en forskningsförankrad bild både av utmaningar och fallgropar när man möter flickor och kvinnor med autism och adhd. Många psykologer upplever att det är svårt att utreda flickor och kvinnor med autism och adhd och jag vill ge psykologerna både konkreta verktyg för hur de kan tänka vid t.ex. utredning och verktyg för att möta dessa flickor/kvinnor i både behandling, skolpsykologuppdrag osv. Jag hoppas kunna bidra med en ökad förståelse för föräldrar till barn med npf och även här ge konkreta verktyg för att möta dessa föräldrar på ett ännu bättre sätt. Jag kommer även att prata om elever med problematisk skolfrånvaro utifrån ett npf-perspektiv som jag hoppas ger nya nycklar för psykologer som möter dessa elever. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom många olika verksamheter kan ha nytta av mina föreläsningar. Alla som arbetar med utredning på något sätt kan ha nytta av en fördjupad förståelse av IF och adhd. De flesta möter även på flickor och kvinnor med oupptäckt eller konstaterad neuropsykiatrisk diagnos, så att fylla på kunskapsbanken om denna grupp individer är nog behövligt för de flesta psykologer. Skolpsykologer och föräldra-/barnpsykologer kommer ha behållning av delarna om föräldrastöd och skolfrånvaro. Tydliggörande pedagogik är något som de flesta psykologer behöver lära sig mer om, är min erfarenhet. Katarina Sörngård är en av två kursansvariga och en av huvudföreläsarna under kursen. Här svarar hon på vad hennes föreläsningar kommer handla om.

Tillsammans kommer jag och Maria ge en fördjupad bild av autism, adhd och IF utifrån den senaste neurovetenskapliga forskningen. På så sätt lägger vi grunden för fortsättningen av kursen. Jag kommer föreläsa om hur man kan anpassa psykologisk behandling vid autism och adhd. Många är osäkra på hur de kan använda evidensbaserade metoder för gruppen och det kommer jag belysa och ge många konkreta exempel på. Jag kommer också föreläsa om vad man behöver ge särskild akt på när det gäller återgivning av utredningar och inte minst hur man kan underlätta övergången från ung till vuxen. Tyvärr fastnar ju många unga vuxna med NPF på tröskeln till vuxenlivet. Psykologer har en viktig roll för att underlätta övergången. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Min förhoppning är att man ska känna självförtroende att våga ta sig an patienter med autism och adhd i sin verksamhet så även de får tillgång till psykologisk behandling och andra insatser. Idag nekas tyvärr många, särskilt de med autism, psykologisk behandling. Jag hoppas man blir mer medveten om i vilket sammanhang en utredning äger rum och hur man kan underlätta så insatser och rekommendationer blir hjälpsamma på riktigt. I dag är det alltför många utredningar som inte leder någonstans. En utredning ska syfta framåt. En diagnos gör liten skillnad, det är det som händer efter utredningen som har betydelse. Jag hoppas att deltagarna ska ta med sig kunskaperna till sina arbetsplatser och låta dem genomsyra verksamheten på djupet. Tidigare deltagare har initierat många förändringar och viktiga utvecklingsprojekt. Det gläder oss verkligen. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom alla kliniska verksamheter har nytta av fördjupad kunskap om NPF och hur man kan anpassa sitt arbete så det blir konstruktivt. Men även psykologer i skolans värld har stor nytta av kursens innehåll. Både för att kunna hjälpa elever man har ansvar för och guida, handleda och utbilda personal. 


Vill du gå vår utbildning?

Fyll i vårt anmälningsformulär via knappen nedan.