Kursen i korthet - vad kan du förvänta dig?

Under denna kurs får du en fördjupad förståelse av autism, adhd och IF/svag teoretisk begåvning. 

Katarina Sörngård kommer att gå igenom en del av de senaste årens spännande forskning om hur autism kan förstås. Bland annat går hon igenom teorin om ”the predicitive brain” samt Darko Sarovics modell över uppkomst av autism. Katarina Sörngård kommer också presentera verktyg för hur du som psykolog kan anpassa dina insatser utifrån kunskap om autism.

Maria Bühler kommer ge en överblick av en del av de senaste årens forskning om adhd. Vad är adhd på funktionsnivå, vad vet vi om vuxenadhd och vad säger ny forskning om samband mellan mobilanvändning och adhd? Maria Bühler kommer även fördjupa kunskapen om hur autism och adhd ser ut hos flickor och kvinnor. Vad behöver man känna till som psykolog för att inte missa flickorna och kvinnorna? Maria Bühler kommer under kursen även presentera forskning kring PDA och skolfrånvaro utifrån ett neurovetenskapligt perspektiv. 

Förutom detta matnyttiga kommer Christine Bedinger ha ett fördjupande avsnitt om BIF (Borderline Intellectual Functioning), Alexandra Santillo kommer prata om hur man kan anpassa DBT vid kognitiva svårigheter, logoped AnnaEva Hallin kommer prata om språkstörning, Sabina Güsic kommer fördjupa kunskaperna om trauma och npf och Youstina Demetry ger en överblick av vad vi vet idag om etnicitet och npf. 

Maria Bühler är en av två kursledare. Här berättar hon vad hon kommer föreläsa om.
Vad kommer dina föreläsningar handla om?

Jag kommer prata om adhd och IF/svag teoretisk begåvning på funktionsnivå. Tillsammans med Katarina (som kommer prata om autism) kommer jag försöka förklara fenomenen bakom diagnoskriterierna. Syftet är att ge en bredare bild av både adhd och IF, för att man som psykolog ska få en djupare förståelse och bli tryggare både i utredning och behandling av dessa tillstånd. Jag kommer också att hålla en heldag om flickor och kvinnor med autism och adhd. Jag har skrivit en bok i ämnet och jobbar mycket just specifikt med flickor och kvinnor. Under heldagen kommer vi prata dels om vad som skiljer flickor och kvinnor från pojkar och män med autism/adhd, vad man behöver leta efter för att inte missa flickorna/kvinnorna osv. Jag kommer även belysa särskilda utmaningar med att utreda flickor och kvinnor med autism/adhd. Under kursen kommer jag även att prata om npf-anpassat föräldrastöd, elever med problematisk skolfrånvaro samt tydliggörande pedagogik. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Under mina föreläsningar kommer man som psykolog få lära sig mer om både adhd och IF/svag teoretisk begåvning vilket förhoppningsvis bidrar till större trygghet i mötet med patienter med dessa tillstånd. Jag kommer också erbjuda en forskningsförankrad bild både av utmaningar och fallgropar när man möter flickor och kvinnor med autism och adhd. Många psykologer upplever att det är svårt att utreda flickor och kvinnor med autism och adhd och jag vill ge psykologerna både konkreta verktyg för hur de kan tänka vid t.ex. utredning och verktyg för att möta dessa flickor/kvinnor i både behandling, skolpsykologuppdrag osv. Jag hoppas kunna bidra med en ökad förståelse för föräldrar till barn med npf och även här ge konkreta verktyg för att möta dessa föräldrar på ett ännu bättre sätt. Jag kommer även att prata om elever med problematisk skolfrånvaro utifrån ett npf-perspektiv som jag hoppas ger nya nycklar för psykologer som möter dessa elever. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom många olika verksamheter kan ha nytta av mina föreläsningar. Alla som arbetar med utredning på något sätt kan ha nytta av en fördjupad förståelse av IF och adhd. De flesta möter även på flickor och kvinnor med oupptäckt eller konstaterad neuropsykiatrisk diagnos, så att fylla på kunskapsbanken om denna grupp individer är nog behövligt för de flesta psykologer. Skolpsykologer och föräldra-/barnpsykologer kommer ha behållning av delarna om föräldrastöd och skolfrånvaro. Tydliggörande pedagogik är något som de flesta psykologer behöver lära sig mer om, är min erfarenhet. Katarina Sörngård är en av två kursansvariga och en av huvudföreläsarna under kursen. Här svarar hon på vad hennes föreläsningar kommer handla om.

Tillsammans kommer jag och Maria ge en fördjupad bild av autism, adhd och IF utifrån den senaste neurovetenskapliga forskningen. På så sätt lägger vi grunden för fortsättningen av kursen. Jag kommer föreläsa om hur man kan anpassa psykologisk behandling vid autism och adhd. Många är osäkra på hur de kan använda evidensbaserade metoder för gruppen och det kommer jag belysa och ge många konkreta exempel på. Jag kommer också föreläsa om vad man behöver ge särskild akt på när det gäller återgivning av utredningar och inte minst hur man kan underlätta övergången från ung till vuxen. Tyvärr fastnar ju många unga vuxna med NPF på tröskeln till vuxenlivet. Psykologer har en viktig roll för att underlätta övergången. 

Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig?

Min förhoppning är att man ska känna självförtroende att våga ta sig an patienter med autism och adhd i sin verksamhet så även de får tillgång till psykologisk behandling och andra insatser. Idag nekas tyvärr många, särskilt de med autism, psykologisk behandling. Jag hoppas man blir mer medveten om i vilket sammanhang en utredning äger rum och hur man kan underlätta så insatser och rekommendationer blir hjälpsamma på riktigt. I dag är det alltför många utredningar som inte leder någonstans. En utredning ska syfta framåt. En diagnos gör liten skillnad, det är det som händer efter utredningen som har betydelse. Jag hoppas att deltagarna ska ta med sig kunskaperna till sina arbetsplatser och låta dem genomsyra verksamheten på djupet. Tidigare deltagare har initierat många förändringar och viktiga utvecklingsprojekt. Det gläder oss verkligen. 

Vilka psykologer inom vilken verksamhet kan ha nytta av dina föreläsningar?

Psykologer inom alla kliniska verksamheter har nytta av fördjupad kunskap om NPF och hur man kan anpassa sitt arbete så det blir konstruktivt. Men även psykologer i skolans värld har stor nytta av kursens innehåll. Både för att kunna hjälpa elever man har ansvar för och guida, handleda och utbilda personal. 

Alexandra Rosendahl Santillo är leg psykolog, leg psykoterapeut och specialistpsykolog inom klinisk behandling. Här berättar hon vad hennes föreläsning kommer handla om.

1. Vad kommer din föreläsning handla om?
Föreläsningen kommer att handla om känsloreglering vid kognitiva svårigheter och hur man arbetar terapeutiskt med dessa i allmänhet, och i synnerhet hur man använder en metod som anpassad DBT fr att komma till rätta med problembeteenden när det finns samtidiga kognitiva svårigheter hos patienten.

2. Vad kan man som psykolog förvänta sig att få lära sig från din föreläsning?
Man kan lära sig konkreta sätt att arbeta, föreläsningen kommer att länka ihop teori och praktik och vi kommer att lyfta hur man kan göra i terapirummet eller i arbete med nätverk och omgivning när patienterna har kognitiva och känslomässiga svårigheter.

3. Vilka psykologer i vilka verksamheter kan ha nytta av din föreläsning?
Jag tror att psykologer som arbetar inom psykiatri, habilitering och skola kommer att känna igen sig i svårigheterna och kommer att kunna ta med sig hur det är möjligt att arbeta med dessa patienter.


Vill du gå vår utbildning?

Fyll i vårt anmälningsformulär via knappen nedan.