Syfte

Utbildningen riktar sig till psykologer som vill fördjupa sina kunskaper i aktuell neurovetenskaplig forskning med relevans för den neuropsykiatriska patientgruppen samt hur sådan kunskap kan tillämpas vid behandling, utredning och övriga interventioner för målgruppen. Syftet är dels att deltagarna ska erhålla sådan kompetens att de kan göra relevanta avvägningar och anpassningar av evidensbaserade metoder vid behandling, utredning och interventioner och dels som specialistpsykologer initiera, driva och medverka i metodutveckling av behandlings- och utredningsmetoder samt andra interventioner för målgruppen.

Innehåll

Utbildningen innehåller aktuell och relevant neurovetenskaplig forskning som ökar förståelsen för hur olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kommer till uttryck i den kliniska praktiken. Könsskillnader, etnicitet och trauman belyses särskilt. Kunskapen gör det möjligt för psykologen att göra avvägningar och anpassningar förankrade i forskning vid behandling, utredning och interventioner för patientgruppen såväl för vuxna som barn och ökar möjligheten för psykologen att tillämpa evidensbaserad psykologisk praktik i sin kliniska vardag. Även när evidensläget är lågt kan psykologen ha rimliga hypoteser för upplägget och på så sätt bidra till angelägen metodutveckling. 

Utbildningen innehåller moment om anpassning av evidensbaserade behandlingsmetoder och konkreta strategier för patientgruppen. Hur utredningar, återgivning och rekommendationer kan anpassas vid olika diagnoser som adhd, autism, språkstörning och IF berörs, hur tydliggörande pedagogik kan användas samt hur lämpligt föräldrastöd utformas och problematisk skolfrånvaro hanteras.


Lärandemål; Efter genomgången utbildning ska deltagaren:

Kunskap och förståelse


  • Visa teoretisk kunskap om aktuell neurovetenskaplig forskning relevant för patientgruppen avseende emotioner, trauma och stress.
  • Ha fördjupade kunskaper om vilka kognitiva funktionsnedsättningar som föreligger vid olika diagnosgrupper och hur dessa kommer till uttryck. Särskild hänsyn till könsskillnader ska kunna göras. Ha fördjupad kunskap om de evidensbaserade behandlingsmetoder som finns och hur anpassningar av dessa kan göras.
  • Ha fördjupad kunskap om lämpliga anpassningar av utredningsförfarande och andra interventioner, hur tydliggörande pedagogik kan användas, lämplig utformning av föräldrastöd och metoder för att hantera problematisk skolfrånvaro.

Färdigheter och förmåga

  • Kunna avgöra hur behandling, utredning och andra interventioner kan anpassas till patientgruppen, närstående och nätverket.
  • Kunna anpassa och genomföra behandling, utredning och interventioner för patientgruppen, närstående och nätverket.
  • Kunna initiera, driva och medverka i metodutveckling av behandlingsmetoder, interventioner och andra insatser för patientgruppen, närstående och nätverket.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna kritiskt granska egna och andras behandlings- och utredningsmetoder samt andra interventioner för patientgruppen, närstående och nätverket.
  • Avgöra om ett behandlingsupplägg, utredningsförfarande eller andra interventioner är det mest lämpliga för den specifika patienten, närstående eller nätverket.


Omfattning

Utbildningen består av sex heldagar med föreläsningar (36 undervisningstimmar) och seminarier med diskussioner och praktiska tillämpningar fördelade vid tre tillfällen. Kursen avslutas med en examinationsdag.
Datum: 19-20/9, 21-22/10, 21-22/11 2024. Examination 9-10/1 2025.


Examination

Examinationen kräver närvaro på samtliga moment och ett aktivt deltagande.

Examinationen består av två delar, dels en skriftlig rapport där deltagaren får tillämpa kunskaperna och visa hur en behandlingsinsats eller annan intervention kan anpassas till en specificerad individ. Denna rapport ska även redovisas muntligt inför deltagarna. Dels ska deltagaren besvara tre essäfrågor för att visa på en fördjupad förståelse av kursinnehållet. I båda momenten ska deltagaren referera till relevant forskning. Examinator kommer att vara leg psykolog/specialist i neuropsykologi Christine Bedinger.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till psykologer som arbetar med såväl vuxna som barn.

Leg psykologer under specialistutbildning i neuropsykologi, funktionshindrens psykologi, pedagogisk psykologi och psykologisk behandling som önskar fördjupa sig i hur neurovetenskaplig kunskap kan tillämpas vid psykologisk behandling, utredning och andra interventioner för individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt erhålla fördjupade kunskaper om föräldrastöd, hur problematisk skolfrånvaro kan hanteras och hur tydliggörande pedagogik kan användas i arbetet med målgruppen.


Var är kursen?

Kursomgången 2024 kommer att ges helt digitalt. Vi kommer använda Zoom och mer praktisk information kommer att skickas ut cirka 1 månad före kursstart.Vill du gå vår utbildning?

Fyll i vårt anmälningsformulär via knappen nedan.